Komisioni marrëdhënieve me publikun

Artion Beqiraj / Kryetar
Edi Shiroka / Anetar
Albana Gojani / Anetar

Komisioni Projekteve Mbarështetërore

Skender Garori / Kryetar
Ela Golemi / Anetar
Artion Beqiraj / Anetar
Carmine Cipro / Anëtar