Services

Shërbimi i klubit

Fokusohet në forcimin e klubit. Një klub i i suksesshëm karakterizohet nga marrëdhënie të forta dhe një plan aktiv i rritjes së antarësisë.

Shërbimi i rinisë

Ka të bëjë me kualifikimin e rinisë dhe profesionistëve të rinj nëpërmjet zhvillimit të programeve të lidershipit si Rotarakt, Interakt, Çmimeve te Lidershipit Rinor rotarian, dhe Shkëmbimit të Rinisë Rotariane.

Shërbimi ndaj komunitetit

Inkurajon cdo Rotarian të gjejë mënyrat, rrugët për të përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve në komunitetin e tyre dhe ti shërbejë interestit publik.